Quạt Điện

1.529.000  đ
Sharp 1.250.000 đ
2.740.000  đ
Panasonic 1.650.000 đ